Vad är rasism?

Jag vet inte vad ni läsare tycker, men själv kan jag tycka att orden “rasism” och “rasist” är någonting som har blivit ordentligt missbrukade under de senaste åren. Invektivet kastas runt åt alla håll och det verkar inte spela någon som helst roll vem som är mottagare.

Enligt SAOB är definitionen av rasism: “(politisk, social) åskådning som (i enlighet med vissa utrerade rasteorier) kraftigt betonar rasens betydelse för samhället; strävan att hålla den egna rasen fri från främmande raselement.”.

När man ser till de tillfällen då folk kastar ur sig saker som “du är en rasist” eller “det där är rasism” så handlar det oftast inte om sådana saker som är rasism enligt SAOB, vilket tyvärr förminskar uttrycker.

Sluta förminska uttrycket “rasism”, använd det istället när det är rimligt och resonligt!

Omskärelse av pojkar

Någonting som är väldigt svårt att greppa är det faktum att det verkar anses helt okej att utföra omskärelse av pojkar, men helt förkastligt att utföra omskärelse av flickor. Rätt svar torde vara att båda två är lika förkastliga, men att den ena tyvärr har blivit “normal” även i vårt västerländska samhälle.

Vi måste stå upp mot mansförtrycket och höja våra röster mot det faktum att små gossebarn stympas i religioners och kulturers namn!

Vad säger ni läsare, hur kan vi föra denna kamp utan att framstå som fientliga mot andra kulturer?

Feministiska riktningar

Som många säkert redan vet finns det många olika riktningar inom feminismen, trots att SAOL generaliserar och förklarar feminism som “rörelse för kvinnors jämställdhet med män”. Här kommer en liten redogörelse kring några av de riktningar som kan vara intressanta att kolla närmare på.

Anarkafeminism

Anarkafeminismen är en hybrid mellan anarkism och radikalfeminism och uppstod under 1970-talet i USA. De förespråkar inte bara en gemensam kamp mot patriarkatet, staten och kapitalet, utan även mot alla former av hierarkier såsom t.ex. klass, kön, etnicitet, sexualitet, ras, osv.

Andlig feminism

Den andliga feminismen är precis som den låter något mer flummig än “vanlig” feminism, som ändå får ses som ganska konkret och rättfram. Den andliga delen av den andliga feminismen handlar till stor del om att söka sig tillbaka till den hedniska andligheten som man tror fanns innan de abrahamitiska religionerna och deras patriarkala strukturer tog över världen.

Ateistisk feminism

Den ateistiska feminismen har sina rötter i 1800-talets USA där feminister med både kristen och judisk bakgrund kritiserade de patriarkala strukturer och de misogyna tankar som frodades inom kristendomen och judendomen, numer inkluderas även islam i den kritik som de ateistiska feministerna framför.

Ekofeminism

Under 1970-talet började en rörelse där man tyckte sig se samband mellan exploatering av djur och natur och kvinnoförtryck, man menade att de destruktiva och aggressiva krafter som tvingade kvinnan att vara underordnad var samma som låg bakom exploateringen av naturen i allmänhet och djuren i synnerhet. Inte helt oväntat finns det en del ekofeminister inom Miljöpartiet.

Individualistisk feminism

Individualistisk feminism är en slags libertariansk riktning av feminism där man betonar det viktiga i att vara självbestämmande och motsätter sig statligt inflytande över individers liv. Viktiga frågor hos individualistiska feminister är abort och prostitution, vilket kan ses som de ultimata frågorna när det handlar om självbestämmande över sitt eget liv.

Intersektionell feminism

Intersektionell feminism är någonting som har utvecklats för att betona hur olika typer av hierarkier verkar inte bara samverka, utan även förstärka varandra. Då inte bara kön, utan även faktorer som ras, etnicitet, sexualitet, funktionalitet, ålder, religion och samhällsklass. Den intersektionella feminismen lutar sig ofta mot genusvetenskapen som stöd. Det politiska partiet Feministiskt initiativ kan anses vara starkt profilerade mot den intersektionella feminismen.

Konservativ feminism

Detta är egentligen en samlingsbeteckning på sådana feministiska yttringar som kombinerar både konservativa och femininstiska perspektiv, och brukar oftast ses som de yttringar som den första vågens feminism (1800-tal och tidigt 1900-tal) lutade sig mot.

Likhetsfeminism

Likhetsfeminism är en samlingsbeteckning på de feministiska perspektiv som tolkar könsroller som sociala konstruktioner snarare än någonting kopplat till biologiska skillnader. Likhetsfeminism kallas ibland “Konstruktivism”. Man tar fasta på att uppfattningen om manligt och kvinnligt inte är någonting som är konstant över tid och rum, utan någonting som kan förändras. Vilket de de månar inte kan förklaras genom biologi. Likhetsfeminister brukar ibland ses som måttligt radikala.

Marxistisk feminism

Den marxistiska feminismen har rötter i 1800-talets marxism, vilket ser kvinnans underordnade status som en konsekvens av klassamhället och det enligt dem fruktansvärda kapitalistiska systemet. De menar att vägen till total jämlikhet mellan könen endast kan nås genom en revolution mot dessa företeelser.

Nationalistisk feminism

Den nationalistiska feminismen är en samlingsbeteckning på rörelser som på olika sätt kombinerar feminism och nationalism, t.ex. i tidigare koloniserade länder där man inte bara kämpar för självständighet utan samtidigt även för en kamp för kvinnors rättigheter.

Nyfeminism

Nyfeminism är en term som ursprungligen användes som benämning för den andra vågens feminism (1970-talet) som då kallades “den nya kvinnorörelsen”.

Postkolonial feminism

Postkolonial feminism är en samlingsbeteckning på de feministiska strömningar som utvecklades i tidigare koloniserade länder där man utmanade den västerländska (och vita) normen inom feminismen. Man fokuserar mycket på att motverka rasism mot icke-vita människor och eftersträvar ofta ett intersektionellt perspektiv på de frågor som tas upp.

Queerfeminism

Queerfeminism är en kombination av queerteori och feminism där man vidhåller att den heterosexuella normen har en central roll i könsmaktordningen. Denna typ av feminism är väldigt stark inom HBTQ-rörelsen där man allt som oftast betraktar både kön och sexualitet som “flytande”.

Radikalfeminism

Radikalfeminismen är en riktning som uppstod under 1960-talets USA med syfte att gå till roten med kvinnoförtrycket och utrota det en gång för alla, det var dessa som befäste begreppet “patriarkat” inom feminismen. Man menar då att samhället är präglat av manliga maktstrukturer. Radikalfeminismen har historiskt sett (nutidshistoria) varit en stor influens för många andra riktningar av feminismen.

Sexpositiv feminism

Den sexpositiva feminismen är en riktning som växte sig stark under 1980-talets USA som en reaktion mot den problematisering av sexualiteten som radikalfeministerna stod för, man höll inte med om de attacker och smutskastande som bland annat pornografin fick utstå.

Socialistisk feminism

Den socialistiska feminismen är en riktning som har vissa rötter i 1800-talets marxism och således kopplingar till den marxistiska feminismen, men sedan 1970-talet har den snarare en socialistisk syn på samhället och en radikalfeministisk syn på patriarkatet. Man anser att båda aspekterna är lika betydelsefulla. “Ingen klasskamp utan kvinnokamp, ingen kvinnokamp utan klasskamp”. Man förespråkar ofta könskvotering till skillnad från liberala feminister. Inom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är det vanligt att stöta på socialistiska feminister.

Svart feminism

Under 1970-talets USA uppkom en riktning av feminismen där man förde en enad kamp mot både rasismen och sexismen när det kom till människor av afrikanskt ursprung. Man agiterade mot den vita normen som annars var vanlig inom kvinnorörelsen och förespråkade till viss del svart nationalism. En del anhängare använder order “womanism” istället för feminism.

Särartsfeminism

Särartsfeminism är en samlingsbeteckning på de perspektiv som betonar de biologiska skillnaderna mellan könen och snarare försöker uppvärdera det kvinnliga än att frigöra det från det som av andra kallas könsroller. Ofta talar man om “olika men jämlika”, snarare än “lika och jämlika”. 

Religiösa feminister

Det finns även många feminister inom de stora världsreligionerna där man har kryddat en något klassisk konservativ feminism med inslag från respektive religion, där syftet ofta är att ta itu med de drag inom den aktuella religionen där det finns uttryck för kvinnoförtryck eller misogyni.

Hybridfeminister

Hybrydfeminism är ingen riktning per se, utan här handlar det snarare om att en feminist inte vill placeras i ett fack utan kanske strävar efter saker från två olika riktningar.

Feminazis

Feminazis är verkligen ingen riktning inom feminism, utan snarare ett skällsord från antifeminister riktat mot kvinnokämpar. Vi tog bara upp uttrycket för att kunna förkasta dess koppling till feminismen!

Slöjan och kvinnoförtrycket

Någonting som är svårt att ta till sig är det faktum att många feminister idag ställer sig bakom slöjan och det kvinnoförtryck som den faktiskt kan kopplas till, man måste vara tämligen blind för att inte förstå att den faktiskt är ett uttryck för förtryck – oavsett om det i grunden handlar om ett kulturellt förtryck, ett hedersförtryck eller rent kvinnoförakt.

Många riksdagskandidater ställer sig bakom saker som t.ex. Hijabuppropet, trots att patriarkalt våld med sexuella våldstendenser kan kopplas till det kontrollerande tygstycket.

Det kanske låter hårt när man säger så som det är skrivet ovan, och det kanske är orättvist så den stora majoriteten av slöjbärare antagligen gör det med både fri vilja och goda intentioner – men det är den där minoriteten som tyvärr syns och påverkar mångas åsikter. Glöm inte att slöjan har blivit så pass normaliserad att det numer till och med finns en emoji som föreställer en kvinna i slöja.

Topless på lika villkor

För ett antal år sedan skrev Sakine Madon en fantastisk krönika som hon valde att kalla “Hellre topless än bakom flötet”, där Madon tog upp hur Malmö kommun hade förbjudit kvinnor att bada topless i simhallen med hänvisning till att andra badgäster – givetvis religiösa – tog illa vid sig att se bara kvinnobröst.

Givetvis är kvinnobröst starkt sexualiserade, inte bara i vår västerländska kultur utan även i andra kulturer, men det borde inte vara ett hinder för den friheten som alla bör åtnjuta – varför skall bara män kunna bada topless och inte kvinnor? Självklart är detta någonting vi måste strida för, fram med tuttarna och låt dem hänga!

Svea och Sveadagen

Någonting som vissa inte vet är att den andra januari är det så dags att fira ingen annan än vår kära Moder Svea, då hon nämligen då har namnsdag! Årets första namnsdag dessutom då ingen namnsdag infaller den 1 januari.

Det har dock inte alltid varit så att vi firar Moder Svea den 2 januari, det var först år 1901 under nationalromantiken som man ansåg att Svea förtjänade en namnsdag. Innan dess var det de bibliska namnen Abel och Seth som fick pryda almanackan, hur kul var det nu när vi vet facit?

Det kan ju vara idé att då lyssna på Gunnar Wennerbergs sång “Hör oss, Svea” som han skrev 1853, som innehåller textrader som t.ex. “Hör oss Svea, moder för oss alla! Hör oss! Hör oss!” och “Med liv och blod försvara skall den fria jord, som än är vår, vartenda grand utav det arv”.

Slöjhatet och feminismen

Det har länge diskuterats att det har existerat ett slags “slöjhat”, och att feministerna har övergivit de kvinnor som bär slöja. Bland andra har Bilan Osman gjort stora rubriker med sådana påståenden i sin artikelserie ”Hatet mot slöjan” i Expressen.

Men att någonting sådant skulle existera idag är svårt att övertyga sig om, då läget idag snarare är tvärtom då somliga feminister snarare försvarar slöjan ända in i kaklet – även om det handlar om tvång och kulturellt hedersförtryck som visar sig. Se bara på hijabuppropet då flera framstående politiker valde att ta på sig slöja för att visa sitt stöd för slöjbärarna, det är stort!

Nationalism och HBTQ-rättigheter

I helgen var det då äntligen återigen dags för den årliga Pride-paraden genom Stockholms gator, ett fantastiskt arrangemang där öppenheten och stoltheten bland HBTQ-personer hyllas och firas. Men som så mycket annat börjar tyvärr diverse politiska aktörer även infiltrera och försöka utnyttja även detta fina evenemang.

Tyvärr är det mer regel än undantag att man stöter på banderoller med fraser som “döda kapitalisterna”, “skär halsen av nationalisterna”, “kommunismen rockar” och liknande hemska och hatande uttryck.

Det hade ju varit lite mer modigt om de hade vågat ge sig på religionerna istället, vad sägs om banderoller gjorda av ihopsydda slöjor och där man förkastar religionen i HBTQ:s namn?